Choď na obsah Choď na menu
Reklama
Reklama
 


26. 2. 2010

CVČ Beťárik, Hviezdoslavova 4, Šaštín – Stráže

 

ŠKOLSKÝ PORIADOK PRE DETI A MLÁDEŽ

 

Každá spoločnosť sa riadi určitými pravidlami. Aby každé dieťa bolo oboznámené ako sa má správať v priestoroch CVČ a v priestoroch, kde sa koná záujmová činnosť krúžkov a na podujatiach CVČ, predkladáme tento školský poriadok .

Školský priadok sleduje cieľ, aby vystupovanie členov ZÚ v CVČ i na verejnosti zodpovedalo pravidlám slušného správania, aby chránili svoje zdravie i zdravie svojich kamarátov, aby sa riadili takými zásadami, ktoré umožnia všetkým nerušene sa zúčastňovať na činnosti krúžku a na podujatiach CVČ.

Vychádzame zo všeobecnej deklarácie ľudských práv a tých jej bodov, ktoré sa dotýkajú života v CVČ:

 

Máš právo slušným spôsobom povedať svoj názor, či vyjadriť nespokojnosť.

Máš právo svoje názory slobodne vyjadrovať verejne.

Tvoja sloboda nesmie obmedzovať slobodu iných.

Tvoja sloboda končí tam, kde sa začína sloboda iných.

Máš právo na súkromie.

Každý z Vás má právo na ochranu pred zasahovaním do súkromného života.

Máš právo na oddych a voľný čas.

Slobodne sa môžeš rozhodnúť, kde budeš tráviť svoj voľný čas, či v krúžkoch v škole alebo v CVČ.

Sloboda myslenia.

Máš zaručenú slobodu myslenia, svedomia a náboženského vyznania.

Máš právo byť informovaný o výsledkoch vzdelávania a toto právo zahŕňa aj slobodu vyhľadávať a prijímať informácie a myšlienky každého druhu.

Máš právo na spravodlivosť – na spravodlivé hodnotenie svojej práce.

Máš právo na ochranu pred pôsobením, ktoré môže podnecovať rasovú, náboženskú alebo akúkoľvek inú formu diskriminácie.

Máš právo na slobodu pokojného združovania a zhromažďovania sa.

 

 1. Príchod detí do CVČ:

 

 1. Do CVČ alebo na krúžok v iných priestoroch prichádzame 10 minút pred začiatkom krúžku alebo podujatia.

 2. Pred vchodom do priestorov si očistíme obuv, odložíme si vrchný odev a uložíme na miesto k tomu určené.

 3. Po príchode do CVČ čakaj na vedúceho krúžku.

 4. Do priestorov CVČ nevchádzaj na kolieskových korčuliach.

 5. DO CVČ prichádzaj po chodníku a dávaj si pozor na prechode cez cestu.

 6. Počas trvania krúžku nesmieš opustiť priestor , kde sa krúžok koná.

 

 1. Správanie detí počas ZÚ alebo podujatí CVČ:

 

 1. Prichádzaj do CVČ včas. V slušnom oblečení, na cvičenie používaj úbor na to určený.

 2. K pracovníkom CVČ a vedúcemu krúžku sa správaj slušne a zdvorilo, pri stretnutí ich pozdrav a dodržiavaj pravidlá slušnosti.

 3. Počas práce v krúžku sa riaď pokynmi vedúceho a bez povolenia neopusti miestnosť.

 4. Počas práce aktívne spolupracuj s vedúcim , nevyrušuj a nerozptyľuj pozornosť ostatných členov.

 5. Nenos do CVČ predmety, ktoré rozptyľujú tvoju pozornosť a pozornosť ostatných detí. Klenoty, väčšie sumy peňazí, mobilné telefóny nosíš so sebou na vlastnú zodpovednosť.

 6. Ak sa z vážnych dôvodov nemôžeš zúčastniť krúžku, nahlás to vopred osobne alebo telefonicky vedúcemu krúžku.

 7. Odovzdaj vedúcemu cenné predmety do úschovy.

 8. Svoje miesto udržuj v čistote a poriadku, šetri pomôcky, školské zariadenie a ostatný majetok. Ak úmyselne alebo z nedbalosti majetok CVČ poškodíš, tvoji rodičia sú povinní škodu v plnom rozsahu nahradiť. Ak sa vinník nezistí, škoda sa uhradí kolektívne. Šetri elektrickou energiou a vodou.

 9. Manipulovať s akýmkoľvek zariadením v CVČ / PC, magnetofón/ môžeš len počas prítomnosti vedúceho ZÚ.

 10. Papiere a odpadky odhoď do koša.

 11. Spory s ostatnými členmi krúžku alebo podujatia rieš bez použitia fyzickej sily.

 12. Netoleruj šikanovanie, neprizeraj sa mu, ale zasiahni alebo zavolaj na pomoc dospelého.

 13. Neponižuj kamarátov, uznávaj druhých bez ohľadu na rasu, náboženstvo a kultúru.

 14. Rešpektuj zákaz fajčenia, používania alkoholických nápojov, drog a iných omamných látok v CVČ, v areály školy. Aj držanie týchto zakázaných látok v CVČ sa považuje za hrubé porušenie školského poriadku.

 

 1. Odchod detí a mládeže z CVČ

 

 1. Po skončení krúžku daj svoje miesto do poriadku, odstráň nečistoty, ulož stoličku.

 2. Skontroluj čistotu miestnosti z ktorej odchádzaš.

 3. Na pokyn vedúceho opusti miestnosť, kde sa konal krúžok.

 4. Z krúžku odchádzaj priamo domov, dodržiavaj dopravné predpisy a disciplínu.

 5. Ak zistíš nejakú stratu, ohlás to vedúcemu krúžku.

 6. Nájdené veci odovzdaj vedúcemu krúžku

 

 

 1. Dochádzka detí do CVČ

 

 1. Na krúžok dochádzaj pravidelne a načas.

 2. Krúžok vymeškávaj len pre chorobu a vážnu udalosť v rodine. Ak sa nemôžeš zúčastniť na krúžku, oznám to vedúcemu.

 

 

 1. Starostlivosť o zovňajšok

 

 

 1. Do CVČ prichádzaj čistý a upravený.

 2. Výstredné oblečenie, nápadná úprava vlasov a nosenie drahých šperkov sú neprípustné.

 

 

Záverečné ustanovenia

 

Dodržiavanie školského poriadku je záväzné pre všetky deti i mládež, ktorí navštevujú ZÚ. Za porušenie školského poriadku nesieš osobnú zodpovednosť a môžeš byť:

 

 • za menšie priestupky napomenutý

 • za opakované a závažné priestupky pokarhaný riaditeľom CVČ a vylúčený z krúžkovej činnosti

 

 

 

Dňa 20.9.2010

Anna Palkovičová

Riaditeľka CVČ

 
Reklama